Žiadne produkty v košíku.

Menu

Žiadne produkty v košíku.

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

Ľubica Cibuľová – LubRad
So sídlom: Šiatorská Bukovinka 172, 985 58 Radzovce
IČO: xx xxx xxx
DIČ: xxxxxxxxxx   
IČ DPH: SKxxxxxxxxxx

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v oddieli Sro vo vložke č. xxxxxx/x

Kontaktné údaje:
E-mail: info@lubrad.sk
Telefón: +421 908 865 253, +421 903 582 939
Web: www.lubrad.sk

(ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“).

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku cez internetový obchod www.lubrad.sk (v ďalšom aj ako „internetový obchod“ a/alebo „e-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzatvorenej kúpnej zmluvy.
 2. Pod pojmom kupujúci sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu ako spotrebiteľ, alebo ako podnikateľ.
 3. Pod pojmom spotrebiteľ sa v zmysle §2a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa“) rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. Pod pojmom podnikateľ sa v zmysle §2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 5. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, ako aj inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 6. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 7. Tovarom sa rozumejú výrobky nachádzajúce sa v ponuke internetového obchodu www.lubrad.sk.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si objedná tovar nachádzajúci sa v ponuke internetového obchodu www.lubrad.sk vyplnením objednávky v internetovom obchode alebo zaslaním objednávky formou e-mailu na adresu info@lubrad.sk.
 2. Objednávka prijatá e-mailom na adresu info@lubrad.sk sa považuje za platnú vtedy, ak obsahuje všetky náležitosti, ktoré sú vyžadované aj objednávkovým formulárom pre elektronickú objednávku.
 3. Riadne vyplnená objednávka sa považuje za návrh zmluvy. Všetky prijaté elektronické objednávky alebo objednávky zaslané na e-mailovú adresu info@lubrad.sk sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.
 4. Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú, pričom potvrdením objednávky predávajúcim vzniká medzi zmluvnými stranami kúpna zmluva. Potvrdenie objednávky obdrží kupujúci formou e-mailu.

3. Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu až do jej záväzného potvrdenia predávajúcim.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť riadne vybavenie objednávky v prípade, ak:
  • Nie je možné objednávku kupujúceho záväzne potvrdiť alebo vybaviť z dôvodu chybne uvedených kontaktných a fakturačných údajov;
  • Kupujúci v minulosti neprevzal tovar, alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky;
  • Nie je možné zabezpečiť nákup výrobného materiálu totožného s tým, ktorý je použitý na ilustračnej fotografii produktu a klient nesúhlasí s použitím náhradného (kvalitatívne aj výzorovo príbuzného) materiálu;
  • Sa cena výrobného materiálu u dodávateľov výrazne zmenila. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo zaslaná na ním uvedenú adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Kúpna cena tovaru

 1. Ceny tovaru sú v internetovom obchode uvádzané v mene EUR vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.
 2. Ceny poštovného a balného sú bližšie uvedené v bode 5 týchto obchodných podmienok.
 3. Zvýhodnené ceny tovarov sú na stránke internetového obchodu zreteľne označené symbolom „ZĽAVA“ a sú platné do vypredania zásob a/alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. Pri tovare so zvýhodnenou cenou je uvedená aj pôvodná cena.
 4. Pri jednej objednávke je možné použiť práve jeden zľavový kupón. Zľavový kupón je možné použiť aj pri kúpe produktov označených symbolom „ZĽAVA“, ak nie je uvedené inak.
 5. Kupujúci je o konečnej cene vyrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
 6. Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky, a ktorá zároveň slúži aj ako dodací list.

5. Poštovné a balné

 1. Predávajúci si neúčtuje balné.
 2. Cena dodania tovaru sa vypočítava podľa nasleldovnej tabuľky:
výška objednávkypoštovné pri platbe vopredpoštovné pri dobierke
do 100 €2 €7 €
100 až 300 €1 €6 €
nad 300 €0 €5 €

6. Možnosti platby

 1. Kupujúci má možnosť zvoliť si z nasledovných spôsobov platby: platba cez PayPal, platba prevodom a platba na dobierku.
 2. V prípade, ak si kupujúci zvolí platbu cez PayPal alebo prevodom na účet, je povinný vykonať platbu bezodkladne, najneskôr do troch kalendárnych dní. Ak nebude platba pripísaná na PayPal alebo bankový účet do troch kalendárnych dní od zadania objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.
 3. V prípade, ak si kupujúci zvolí platbu na dobierku, je povinný zásielku prevziať v termíne určenom prepravcom. V prípade opakovanej zásielky má predávajúci právo naúčtovať kupujúcemu dodatočné náklady za opakovanú dopravu.

7. Dodacie podmienky

 1. Tovar objednaný kupujúcim mu bude dodaný v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 30-tich kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim.
 2. V prípade, že sa tovar objednaný kupujúcim už nevyrába, predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne informuje a zároveň je predávajúci povinný do 15-tich kalendárnych dní vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
 3. Kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.
 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru kupujúcim v mieste určenom v objednávke, predávajúci má nárok na náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov spojených s dodaním takto objednaného tovaru a zároveň je predávajúci oprávnený odmietnuť zaslanie tovaru objednaného ďalšou objednávkou z dôvodu prvotne neprebraného tovaru.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 6. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.
 7. Dodanie tovaru na území členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov, sa realizuje výhradne po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho s cenou za poštovné a prípadných ďalších dodacích podmienok.
 8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskoreným doručením alebo stratou zásielky zavinenou prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.
 9. V prípade, že sa zásielka s objednaným tovarom vráti späť na adresu predávajúceho ako nedoručená z dôvodov na strane kupujúceho (napr. nesprávne uvedená adresa, kupujúci zásielku neprevzal nedopatrením alebo úmyselne), predávajúci odošle kupujúcemu správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, ako ďalej postupovať v súvislosti s objednaným tovarom. V prípade, že kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky aj cenu za dopravu z dôvodu ďalšieho doručenia, ktorá bude v rovnakej výške ako pri pôvodnom doručení. V prípade, že poštovné bolo zdarma, bude kupujúcemu doúčtovaná výška poštovného podľa spôsobu dodania.
 10. Informácie o cenách dopravy sú bližšie uvedené v bode 5.2 týchto obchodných podmienok.
 11. Predávajúci zašle kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad – faktúru.

8. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

9. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

 1. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť iba na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.lubrad.sk.
 2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. (Záručná doba pri reklamácii tovaru zakúpeného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má pridelené IČO, je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.)
 3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnym skladovaním, alebo poškodením tovaru kupujúcim.
 4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 6. V prípade neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 7. Predávajúci sa zaväzuje určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru.
 8. Spotrebiteľ sa môže obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim, je možné riešiť dohodou alebo mimosúdnou cestou. Za týmto účelom nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese: info@lubrad.sk.
 9. V prípade, že sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, môže sa spotrebiteľ obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu ako jeden z možných subjektov alternatívneho riešenia sporu a podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa postupu bližšie uvedeného v § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade záujmu o súdne riešenie sporu vzniknutého medzi predávajúcim a kupujúcim, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike s návrhom na riešenie sporu.
 10. Všetky oznámenia a ďalšie úkony, ktoré majú byť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo dohody zmluvných strán urobené písomne, alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany.

10. Ochrana osobných údajov

 1. Bližšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov sa dočítate na samostatnej stránke.

11. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.
 3. V prípade, že má kupujúci pocit, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa za účelom vyriešenia sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov.
 4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 15.2.2019.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73 
fax: 048/412 46 93

V Šiatorskej Bukovinke dňa 8.4.2019
Ľubica Cibuľová – LubRad