Žiadne produkty v košíku.

Menu

Žiadne produkty v košíku.

Vážený návštevník webu www.lubrad.sk, radi by sme vás informovali o zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sme zaviedli v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). V tomto texte sa dočítate, ako spracúvame vaše osobné údaje a akým spôsobom je zabezpečená ich ochrana.

1. Kontaktné údaje spracovateľa osobných údajov

Obchodné meno: Ľubica Cibuľová – ĽubRad
IČO:
Adresa prevádzky: Šiatorská Bukovinka 172, 985 58 Radzovce
E-mail:
info@lubrad.sk
Tel.č.:+421 (0)908 865 253
Web:www.lubrad.sk

2. Aké osobné údaje spracúvame

Prehlasujeme, že spracúvame výhradne také osobné údaje, ktoré vyplývajú z našej činnosti a sú nevyhnutné pre poskytnutie krajčírskych služieb na mieru, resp. pre vybavenie objednávky. Jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, kontaktné údaje, fakturačné údaje, údaje o objednávkach a platbách a telesné miery a vek. Pri používaní tohto webu dochádza aj k zhromažďovaní a ukladaní informácií prostredníctvom súborov cookies.

2.1 Súbory cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory ukladané prehliadačom na pevný disk vášho počítača, prípadne mobilného zariadenia a sú potrebné pre plnohodnotné používanie tejto webovej stránky. Údaje získané zo súborov cookies pri opätovnej návšteve webu sú anonymizované, t.j. nie je ich možné priradiť ku konkrétnemu používateľovi, ani ním používateľa jednoznačne identifikovať. Používateľ webu môže zber cookies zakázať v nastavení prehliadača, prípadne ich vymazať z pamäte prehliadača, avšak bez týchto údajov nemôžeme zabezpečiť plnohodnotnú funkčnosť webovej stránky, či užívateľský zážitok. Používame štyri typy cookies:

2.1.1 Nevyhnutné (technické) cookies

Tento typ cookies je nevyhnutne potrebný na to, aby ste sa mohli využívať základné funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

2.1.2 Analytické cookies

Analytické cookies ukladajú rôzne analytické nástroje tretích strán (Google Analytics, Facebook, Hotjar), pričom zbierajú informácie o navštívených stránkach, čase strávenom na webe, vykonaných akciách používateľa a podobne. Všetky zozbierané informácie sú anonymizované a sú využívané výhradne na optimalizáciu webovej stránky.

2.1.3 Funkčné cookies

Funkčné cookies pomáhajú vylepšovať užívateľský zážitok návštevníkov webu. Vďaka funkčným cookies si e-mailové formuláre zapamätajú vaše údaje, aby ste ich v budúcnosti nemuseli vypĺňať opakovane. Webová stránka môže tiež prispôsobovať obsah používateľovi podľa zariadenia, z ktorého na web pristupuje, prípadne podľa lokality a podobne. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne na tejto webovej stránke a sú plne anonymizované.

2.1.4 Reklamné cookies

Reklamné cookies tretích strán (Google Ads, Facebook) zabezpečia, aby sa k používateľovi dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre neho relevantné a ktoré zohľadňujú jeho záujmy. Slúžia na nastavenie frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán na základe poverenia prevádzkovateľa webovej stránky.

3. Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne pre potreby evidencie a vybavenia objednávky, aby sme boli schopní splniť si zmluvné a zákonné povinnosti, ktoré s vybavením objednávky súvisia.

V prípade, že nám dáte súhlas na zasielanie newslettera, budeme vám zasielať informácie o novinkách a akciách na váš email.

Na základe právneho statusu “oprávnený záujem” môžeme našich klientov oslovovať aj bez vyslovene udeleného súhlasu. V tomto prípade je naším oprávneným záujmom priamy marketing. Pokiaľ ste náš zákazník, avšak nemáte záujem získavať ďalšie informácie o novinkách a akciách, máte možnosť využiť svoje právo na námietku a to písomne, resp. prostredníctvom e-mailu na adrese info@lubrad.sk.

4. Práva používateľa webovej stránky

4.1. Udelenie súhlasu

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám dávate zvyčajne zaškrtnutím príslušného checkboxu v rámci objednávkového procesu, prípadne pri komunikácii cez e-mailový formulár. V špecifických prípadoch je možné udeliť súhlas aj priamo, písomnou formou, resp. prostredníctvom e-mailu.

4.2. Právo na odvolanie súhlasu

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu prebieha zvyčajne kliknutím na link “Odhlásenie z newslettera”, ktorý sa nachádza v pätičke každého vydania newslettera. Odvolanie súhlasu je možné uskutočniť aj priamo, písomnou formou, resp. prostredníctvom e-mailu.

4.3. Právo na prístup k údajom

V prípade záujmu nás môžete požiadať o poskytnutie súpisu vašich osobných údajov z našich informačných systémov. Na základe vašej žiadosti vám vydáme potvrdenie s príslušnými informáciami.

4.4. Právo na opravu

Máte právo na to, aby boli vaše osobné údaje správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, neúplné alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

4.5. Právo na vymazanie

Požiadavku na výmaz osobných údajov je možné podať kedykoľvek, avšak výmaz osobných údajov je možný len v určitých prípadoch:

 • ak vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli (zvyčajne vybavenie objednávky);
 • ak odvoláte svoj súhlas;
 • ak namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • ak spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • ak sa jedná o prípad, kedy osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak súhlas na spracovanie osobných údajov poskytlo dieťa, príp. osoba, ktorá nie je spôsobilá konať právne úkony.

4.6. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať o obmedzenie spracúvanie vašich osobných údajov, čo znamená, že vaše osobné údaje budeme len uchovávať, no nebudeme s nimi ďalej pracovať. Obmedzenie spracúvania vašich údajov dôjde je možné v týchto špecifických prípadoch:

 • ak nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • ak spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním, ale súhlasíte s obmedzením ich spracúvania;
 • ak vaše údaje už nepotrebujeme, avšak potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až dokým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

4.7. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo požadovať , aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v takej elektronickej forme, ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tieto údaje môžeme poskytnúť vám, prípadne priamo vybranej spoločnosti, a to v súborovom formáte XML, alebo CSV.

4.8. Právo namietať

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s príslušnou legislatívou SR a EÚ, prípadne ak namietate na ich spracúvanie z osobných dôvodov, máte právo vzniesť námietku. Od okamihu vznesenia námietky po preverenie oprávnenosti vašej požiadavky bude spracúvanie vašich osobných údajov obmedzené.

Namietať môžete písomne, prostredníctvom e-mailu na adrese info@lubrad.sk, prípadne prostredníctvom príslušného dozorného úradu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Hraničná 12 820 07 Bratislava 27

4.9. Právo na obmedzenie automatizovaného rozhodovania a profilovania

Máte právo na to, aby sa na vás a vaše osobné údaje nevzťahovalo rozhodnutie a následok rozhodnutia automatizovaného nástroja (väčšinou nástroje marketingovej automatizácie), vrátanie profilovania. Vyhlasujeme, že nevyužívame žiadne nástroje na automatizáciu rozhodovania.

5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám v prípade, ak nám to vyplýva zo zákona, resp. ak sa jedná o sprostredkovateľov, s ktorými sme uzatvorili písomnú zmluvu a tí nám poskytli primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov. Týmito sprostredkovateľmi sú:

 • reklamné agentúry;
 • účtovnícka firma.

6. Spracúvanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame prevažne v elektronickej forme, v menšej miere aj v listinnej podobe. Na spracovanie osobných údajov používame offline nástroje (Microsoft Excel), CMS na správu webovej stránky (WordPress) a online aplikácie (Mailchimp, Sendinblue), ktoré majú servery umiestnené na území USA. Podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje USA primeranú úroveň ochrany osobných údajov, navyše prevádzkovatelia použitých online nástrojov poskytli primerané záruky za bezpečnosť nimi spracovávaných osobných údajov a zaručili sa, že osobné údaje spracúva v súlade s nariadením GDPR.

7. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len po nevyhnutne dlhú dobu:

 • účtovné doklady = 10 rokov;
 • objednávky a iné dokumenty súvisiace s uzatvorením zmluvy = 5 rokov;
 • v prípade, že ste nám poskytli súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov na marketingové účely, spracúvame ich po dobu 5 rokov;
 • cookies = maximálne 1 rok.

8. Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Zaväzujeme sa, že budeme uchovávať osobné údaje v bezpečí, v zmysle platnej legislatívy, pričom sme uskutočnili také preventívne opatrenia, ktoré eliminujú riziko straty, úniku, krádeže či inej formy zneužitia osobných údajov. Jedná sa predovšetkým o

 • zavedenie politiky silných hesiel;
 • poučenie osôb, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi;
 • zaviazanie poučených osôb mlčanlivosťou;
 • používanie antivírového programu na všetkých pracovných staniciach;
 • zabezpečenie webstránky SSL certifikátom.

Záverečné ustanovenia

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, prosíme, informuje nás e-mailom na adrese info@lubrad.sk. Taktiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia, t.j. dňa 31.12.2018.

Vyhradzujeme si právo zásady ochrany osobných údajov zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov z našej strany.